Türkmenistanda at çapyşyklarynda goýumly oýunlary guramak boýunça paýdarlar jemgyýeti döredildi

Türkmenistanda at çapyşyklarynda goýumly oýunlary guramak boýunça paýdarlar jemgyýeti döredildi

Maliýe we ykdysadyýet ministrligi «Türkmen atlary» döwlet birleşigine birleşigiň garamagyndaky «Goýumly oýunlar, hyzmatlar we üpjünçilik» döwlet kärhanasynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony «Altyn bedew» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine bellenen tertipde öwrer.

Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Resminama laýyklykda, «Altyn bedew» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjy hökmünde «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna — esaslyk maýadaky paýy 60 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.
Bellenilişi ýaly, bu resminama milli ykdysadyýetimizde kärhanalaryň netijeliligini ýokarlandyrmak we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek, şeýle hem ýurdumyzda geçirilýän at çapyşyklarynda guralýan goýumly oýunlaryň hilini häzirki döwrüň ösen derejesine laýyk getirmek maksady bilen kabul edildi.