Ajy şokoladyň uly ýaşly adamlara peýdasy ýüze çykaryldy

Ajy şokoladyň uly ýaşly adamlara peýdasy ýüze çykaryldy

Alymlar dürli iýmitleriň saglyga ýetirýän peýdalaryny ýüze çykarmagyny dowam etdirýärler. Bu gezek geçirilen barlagyň netijesinde, gara şokoladyň uly ýaşly adamlaryň saglygyna oňyn täsiri ýüze çykaryldy diýip, pcnews.ru habar berýär.

Ylmy işe 50 ýaşdan 64 ýaş aralygyndaky 50 müň meýletinçi gatnaşdy. Barlagçylar olardan bir aýyň dowamynda hepdede alty gezek 30 gram gara şokolad iýmegi haýyş etdiler. Bu önümi yzygiderli sarp etmegiň akyl ýetirme ukybyny ýokarlandyrýandygy anyklanyldy.
Mundan başga-da, ajy şokolad diňe garrylar üçin däl, eýsem, türgenler üçinem peýdalydyr. Ýagny günde, takmynan, 10 gram gara şokolad iýmek çydamlylygyň ýokarlanmagyna getirýär we welosiped sürýänleriň pedaly aýlama tizligine täsir edýär.