Ýazjak sözüňi birinji harpyňdan çaklap bilýän fiziki klawiatura oýlanyp tapyldy

Ýazjak sözüňi birinji harpyňdan çaklap bilýän fiziki klawiatura oýlanyp tapyldy

«CharaChorder» startapy sözleri çalt ýazmaga mümkinçilik berýän fiziki klawiatura döretdi. Ol eýýäm ýekeje düwmä basanyňdan ýazyljak bolunýan sözi çaklap biler diýip, ferra.ru habar berdi.

Oýlap tapyjylaryň aýdyşy ýaly, olar munda saz akkordlarynyň işleýiş prinsipini ulanypdyrlar.  «CharaChorder Lite» klawiaturasy ähli sözleri çalt ýazmak üçin düwme toparlaryndan peýdalanýar.
«CharaChorder Lite» klawiaturasy daşyndan adaty klawiaturalara meňzeýär. Ulanyjylar ýygy-ýygydan ulanylýan sözleri girizmek üçin bir wagtyň özünde üç ýa-da dört düwmäni basyp bilerler. Ýagny, akkordlar ýaly, düwmeleriň utgaşmasy hem aýratyn sözler üçin jogapkärdir. Bu ýagdaýda ulanyjylar öz «akkordlaryny» döredip bilerler. Ulgam, adaty ýagdaýda müňlerçe kombinasiýany öz içine alýar diýip, çeşme habar berýär.