«Faraonlaryň ýörişi»: Müsüriň gadymy şalarynyň mumiýalary täze muzeýe göçürildi

«Faraonlaryň ýörişi»: Müsüriň gadymy şalarynyň mumiýalary täze muzeýe göçürildi

Kairde 22 mumiýany göçürmek boýunça uly dabara — «Faraonlaryň altyn ýörişi» boldy.

«MIR 24» teleýaýlymy habar berşi ýaly, Müsüriň gadymy şalarynyň balzamlanan jesetleri 1 müň ýyl mundan ozal Kairiň düýbi tutulan gadymy Fustat etrabyndaky Müsür siwilizasiýasynyň täze Milli muzeýine geçirildi. Olar birnäçe onýyllyklaryň dowamynda paýtagtyň merkezindäki Müsüriň milli muzeýinde saklanypdy. Dabarany ýurduň syýahatçylyk we gadymyýet ministrligi gurady.
Dabaraly ýöriş gün ýaşandan soň başlandy we bäş kilometrden gowrak aralygy geçdi. Esasy ýol Nil derýasynyň ýakasyndan geçipdi. Ýaşy üç müňden gowrak bolan gadymy mumiýaly sarkofaglar ýörite tekerli ulaglarda daşaldy. Olar gadymy gaýyklaryň äheňinde taýýarlanypdy. Jemi 18 faraon we dört şa aýaly geçirildi. Olaryň arasynda Ramzes II, Tutmos III we Seti I bar.
Täze muzeý eýýäm işläp başlady, ýöne myhmanlar mumiýalary birneme soň görüp bilerler. Gadymy şalaryň jesetleri ilki yzgardan, mör-möjeklerden, bakteriýalardan goralar ýaly ýörite otaglara ýerleşdiriler.
Müsürde mumiýalaryň geçirilmegi mynasybetli faraonlaryň altyn ýörişine bagyşlanan ýörite markalar çykaryldy.