Kaddyňy we ýöreýşiňi kadalaşdyrýan "akylly" eşik döredildi

Kaddyňy we ýöreýşiňi kadalaşdyrýan "akylly" eşik döredildi

Massaçusets Tehnologiýa Institutynyň alymlary adamyň hereketlerini, şeýle hem göwresini tutuşyny we ýöreýşini dogry yzarlap bilýän «akylly» eşik döretdiler. Bu barada kaspiy.az habar berdi.

Alymlaryň täze materialy görnüşi taýdan hem adaty matalara meňzeýär. Şeýle-de bolsa, onda adamyň bedeniniň ýagdaýy we hereketleri barada maglumatlary ýygnap bilýän içerki datçikler bar. Şeýle matadan tikilen eşikler sport türgenleşigi ýa-da hassalaryň hal-ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin peýdaly bolup biler.
Alymlar eýýäm täze materialdan birnäçe görkezme prototipini döretdiler. Olaryň biri aýak hereketlerini yzarlap bilýän joraplardyr. Şeýle hem adamyň haýsy materiallara galtaşýandygyny kesgitläp bilýän ýeňsiz gursakça hem bar.
Alymlaryň esasy pikiri — adam hakda maglumatlary ýygnajak, ony programma geçirjek eşik döretmek, programmanyň bolsa ulanyjylara özlerini alyp barşyny nädip üýtgetmelidigini aýdyp bilmegi bolup durýar.