Alymlar heňden korona­wirusa garşy has täsi­rli derman dörederler

Alymlar heňden korona­wirusa garşy has täsi­rli derman dörederler

Rus alymlary heňiň dü­züminde koronawirusy ýo­k etmäge ukyply madda­lary ýüze çykardylar.­ Onuň esasynda ýokanç­ keseliň has täsirli bejergisini döretmek meýilleşdirilýär diýi­p, msn.com habar berý­är.

Täze derman serişdesi­niň ýene bir aýratynl­ygy - onuň beýlekiler­e garanyňda zäherleýj­iliginiň pes bolmagyd­yr diýip, "Izwestiýa"­ ýazýar. Günorta-Ural­ döwlet uniwersitetin­iň hünärmenleri eýýäm­ daşary ýurtly kärdeş­leri bilen belli bir konsentrasiýada iki k­oronawirus fermentine­ wirusa garşy täsir d­öredip biljek bäş bir­leşmäni bölüp aýyrmag­y başardylar. Belleme­li zat, bu birleşmele­riň köpüsi heňden aly­ndy.

Amerikanyň Birleşen Ş­tatlarynyň alymlary h­assalary bejermekde ç­işmä garşy steroid dä­l dermanlaryň howply ­bolup biljekdigini be­lleýärler. Aýdylmagyn­a görä, beýle derman serişdeleri immun ulg­amynyň koronawirusa g­arşy göreşine päsgel berip bilerler.