BSGG Remezan aýynda seresaplylyk çärelerini berjaý etmegi maslahat berýär

BSGG Remezan aýynda seresaplylyk çärelerini berjaý etmegi maslahat berýär

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Remezan aýy üçin birnäçe maslahatlary taýýarlady. Hünärmenler koronawirus pandemiýasy döwründe seresaplylyk düzgünlerini berjaý etmelidigini, sebäbi kesellemek howpunyň heniz hem dowam edýändigini ýatladýarlar diýlip, BMG-niň habarlar merkeziniň saýtynda aýdylýar.

Hünärmenleriň pikiriçe, ynam we onuň bilen bagly položitel emosiýalar adamlaryň psihologiki ýagdaýyna oňyn täsir edýär.
Belli bolşy ýaly, baýramçylyklar, köpçülikleýin ýygnanyşmalar, gezelençler ýokanjyň ýaýramagyna ýardam edip, täze ýaýrawlara sebäp bolup bilýär. Remezan aýy döwründe hem dine ynanýanlaryň köp wagtlaryny metjitlerde geçirmegi, şeýle-de gündiz agyz beklemekden soň, agyz açmak üçin köpçülik bolup ýygnanmagy adatydyr. Şonuň üçin, lukmanlar adaty däp-dessurlaryň koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna sebäp bolmazlygy üçin, seresaplylyk çärelerini berjaý etmäge, ýagny gorag serişdelerini – örtük, ellik geýmäge we elleri yzygiderli zyýansyzlandyrmaga çagyrýarlar. 

«Ähli çäreleri hem açyk howada geçirmeli, olara gatnaşyjylaryň sanyny we çäräniň dowamlylygyny azaltmaly» — diýlip, merkeziň habarynda aýdylýar. 

Şeýle-de, lukmanlar Remezan günlerinde organizmi gowşatmazlyk üçin ähli zerur iýmit maddalaryny kabul etmelidigini belleýärler. Olar iýmit rasionyna gök önümleri we miweleri goşmagy, ýeterlik derejede suwuklyk içmegi maslahat berýärler.