Günorta Koreýa bilen KHDR 2032-nji ýylda Olimpiýa oýunlaryny bilelikde geçirmek isleýär

Günorta Koreýa bilen KHDR 2032-nji ýylda Olimpiýa oýunlaryny bilelikde geçirmek isleýär

Günorta Koreýanyň hökümeti Halkara Olimpiýa Komitetine (HOK) KHDR bilen bilelikde 2032-nji ýylyň tomusky Olimpiadasyny geçirmek barada ýazmaça arza iberdi. Bu barada Yonhap agentligine salgylanyp, TASS habar berýär. 

Öň Seul bilen Phenýan 2032-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryny bilelikde geçirmek niýetlerini HOK-a resmi taýdan habar bermek barada ylalaşdylar. Fewral aýynda HOK-nyň ýerine ýetiriji komiteti Awstraliýanyň Brisben şäherini 2032-nji ýylyň Oýunlaryny geçirmek üçin esasy dalaşgär hökmünde tassyklady. Bu mesele boýunça gutarnykly karar 2021-nji ýa-da 2022-nji ýylda HOK-nyň sessiýasynda kabul ediler.

«HOK Brisbeni 2032-nji ýylyň tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin ileri tutulýan ýer hökmünde saýlady, bu fewral aýynda yglan edilen garaşylmadyk ädim boldy. Günorta Koreýanyň hökümeti we Seul şäheri bu karara gynanjyny bildirip, HOK bilen maslahat geçirdiler, şonuň netijesinde biz bilelikde isleg bildirmek kararyna geldik» – diýlip, Seul hökümetiniň beýannamasynda aýdylýar.

Hökümet HOK-ny beýleki dalaşgärler bilen gepleşikleri dowam etdirmäge çagyrdy, sebäbi Brisben 2032-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň geçiriljek ýeri hökmünde heniz tassyklanmady.
Geljek tomusky Olimpiýa oýunlary 23-nji iýuldan 8-nji awgust aralygynda Tokioda geçer. 2024-nji ýylyň tomusky Oýunlary Parižde, 2028-nji ýylda Los-Anjelesde geçiriler.