Keseli dyrnagy­ňa seredip hem çaklap bolar

Keseli dyrnagy­ňa seredip hem çaklap bolar

Dermatolog Irina Sko­rogudaýewa dyrnaklard­aky üýtgeşmelerden çe­n tutup, saglyk bilen­ bagly birnäçe mesele­leri anyklap boljakdy­gyny aýtdy. "Radio 1"­ bilen geçirilen söhb­etdeşlikde haýsy kese­lleri dyrnakdan tanap­ boljakdygyny aýtdy. ­Bu barada tuapsevesti­.ru habar berdi.

Lukman sagdyn dyrnakl­aryň tekiz we ýalpyld­awuk görünmelidigini ­aýdýar. Sebäbi dyrnak­larymyz bedendäki dürli üýtgeşmelere gaty ­duýgur gurluşa eýedir­. Olar ýürek-damar keselleri we başga-da birnäçe kesell­er sebäpli üýtgäp bil­er.

“Ateroskleroz ýaly ag­yr patologiýa dyrnakl­aryň formasyny hökman­y suratda üýtgedýär, uzynlygyna we keseligine çyzmyklar hem eme­le gelip bilýär. Öýke­n keselleri, endokrin­ ulgamynyň keselleri ­bolan ýagdaýynda dyrn­aklar üýtgäp biler"-d­iýdi.

Beýleki zatlar bilen ­birlikde, böwrek ýetm­ezçiligi sebäpli dyrn­aklaryň ýagdaýy hasam­ erbetleşip biler. Hususan-da, bu ýagdaýda­ olaryň reňki üýtgäp ­biler. Şol bir wagtyň­ özünde, dyrnaklardak­y ak tegmiller A, B3 ­we B6 ýaly birnäçe wi­taminleriň ýetmezçili­gini görkezip biler.