Russiýada haýwanlar üçin COVID-19-a garşy dünýäde ilkinji sanjym hasaba alyndy

Russiýada haýwanlar üçin COVID-19-a garşy dünýäde ilkinji sanjym hasaba alyndy

Tüýlek haýwanlarda, itlerde we pişiklerde koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin niýetlenen dünýäde ilkinji sanjym Russiýada hasaba alyndy diýlip, Rosselhoznadzoryň garamagyndaky weterinariýa we fitosanitar gözegçilik gullugynyň saýtynda habar berilýär. Muny vedomosti.ru ýetirýär.

Derman serişdesi «Karniwak-Kow» adyny aldy. Ol Rosselhoznadzoryň garamagyndaky «Haýwanlaryň saglygyny goramagyň federal merkezi» tarapyndan işlenip düzüldi we itlerde, pişiklerde, norkalarda, tilkilerde we beýleki haýwanlarda synagdan geçirildi. Rosselhoznadzoryň başlygynyň orunbasary Konstantin Sawenkowyň bellemegine görä, synaglaryň netijeleri dermanyň howpsuzdygyny görkezdi. Netijede, sanjym edilen haýwanlaryň 100%-inde antibedenjikler peýda boldy.

«Bu sanjym haýwanlar üçin COVID-19-a garşy dünýäde ilkinji we häzirki wagtda ýeke-täk öňüni alyş derman serişdesidir. Eýýäm aprel aýynda sanjymyň köpçülikleýin önümçiligi ýurduň haýwan saglygyny goramagyň federal merkeziniň haýwanlary üçin derman serişdelerini öndürmek boýunça iň uly platformasynyň esasynda işe girizilip bilner» – diýip, Sawenkow belledi.

Rus sanjymyna eýýäm beýleki ýurtlar, şol sanda Gresiýa, Polşa, Awstriýa, şeýle-de ABŞ, Kanada we Singapur gyzyklanma bildirýär.