2020-nji ýylda adamzat näçeräk maglumat döretdi?

2020-nji ýylda adamzat näçeräk maglumat döretdi?

International Data Corporation kompaniýasy 2020-nji ýylda döredilen we göçürilen maglumatlaryň umumy mukdaryny mälim etdi. Bu barada news.rambler.ru habar berdi.

Analitikler döredilýän maglumatlaryň göwrüminiň 2020-nji ýylda çalt ösüp başlandygyny aýtdylar. Olar muny koronawirus pandemiýasynyň uzak aralykdan okatmak we uzak aralykdan işlemek platformalarynyň giňden ösmegine sebäp bolmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Mundan başga-da, pandemiýa döwründe öz-özüni üzňeleşdirýän adamlar has köp mazmun (kontent) sarp edip başladylar.

Analitikleriň hasaplamalaryna görä, 2020-nji ýylda döredilen maglumatlaryň umumy mukdary 64,2 zettabaýta (1 zettabaýt - milliard terabaýta deň) barabar boldy. Maglumatlaryň 2%-e golaýynyň geljekde ulanmak üçin saklanandygy, köpüsiniň bolsa wagtlaýyn häsiýete eýe bolandygy habar berildi.

Hünärmenleriň bellemegine görä, degişli döwürde «Zatlaryň internetiniň» enjamlarynyň maglumatlar segmenti has çalt ösüpdir. Bu babatda ondan soň sosial hyzmatlar ýerleşýär diýip, çeşme belleýär.