Xiaomi çalt zarýad bermegi has howpsuz etmegiň usulyny oýlap tapdy

Xiaomi çalt zarýad bermegi has howpsuz etmegiň usulyny oýlap tapdy

Xiaomi ykjam enjamlara zarýad berme prosesini has howpsuz etjek ýörite tehnologiýany patentledi. Onuň çäginde ýörite algoritm naprýaženiýa, zarýad derejesine gözegçilik eder we onuň tizligini üýtgedip durar. Bu barada 3dnews.ru habar berýär.

Köplenç, smartfonlaryň we elektron gurluşlaryň uzak wagtlap zarýadda durýan halatlary bolýar. Şeýle ýagdaýlarda ykjam enjamlar akkumulýatoryň doly zarýadlanandygyna garamazdan, zarýad almagyny dowam etdirýär. Bu hem birnäçe meseleleriň ýüze çykmagyna getirip bilýär.
Tehnologiýanyň düýp manysy batareýanyň zarýady çäk derejesine golaýlanda, awtomatiki taýdan “ýüzýän” zarýad beriş tertibiniň işlemeginde, ýagny onuň kuwwatynyň üýtgemeginde jemlenýär. Bu akkumulýatoryň çişmegi ýa-da ýanmagy ýaly meseleleriň öňüni almaga kömek eder. Şeýle-de, batareýanyň temperaturasy we içerki naprýaženiýe derejesi hem göz öňünde tutulýar. Eger görkezijileriň ikisi-de örän ýokary bolsa, zarýad berijilik kuwwaty zarýad çäginden geçilmegine garamazdan peselýär.
Smartfonlara zarýad bermegiň häzirki usullarynyň köpüsi ilkinji 50% sygymyň ýokary kuwwatda, 30%-iň orta we 20%-iň pes kuwwatda zarýad almagyny göz öňünde tutýar. 
Häzirki zaman akkumulýatorlarynyň köpüsinde çişme ýa-da ýanma meselesi ýok, ýöne käwagtlar şeýle ýagdaý ýüze çykýar. Bu tehnologiýanyň ýakynda gurluşlaryň haýsynda peýda boljakdygy häzirlikçe belli däl.