Xiaomi çalt zarýad bermegi has howpsuz etmegiň usulyny oýlap tapdy

  • 27.03.2021 16:00
  • 11624
Xiaomi çalt zarýad bermegi has howpsuz etmegiň usulyny oýlap tapdy

Xiaomi ykjam enjamlara zarýad berme prosesini has howpsuz etjek ýörite tehnologiýany patentledi. Onuň çäginde ýörite algoritm naprýaženiýa, zarýad derejesine gözegçilik eder we onuň tizligini üýtgedip durar. Bu barada 3dnews.ru habar berýär.

Köplenç, smartfonlaryň we elektron gurluşlaryň uzak wagtlap zarýadda durýan halatlary bolýar. Şeýle ýagdaýlarda ykjam enjamlar akkumulýatoryň doly zarýadlanandygyna garamazdan, zarýad almagyny dowam etdirýär. Bu hem birnäçe meseleleriň ýüze çykmagyna getirip bilýär.
Tehnologiýanyň düýp manysy batareýanyň zarýady çäk derejesine golaýlanda, awtomatiki taýdan “ýüzýän” zarýad beriş tertibiniň işlemeginde, ýagny onuň kuwwatynyň üýtgemeginde jemlenýär. Bu akkumulýatoryň çişmegi ýa-da ýanmagy ýaly meseleleriň öňüni almaga kömek eder. Şeýle-de, batareýanyň temperaturasy we içerki naprýaženiýe derejesi hem göz öňünde tutulýar. Eger görkezijileriň ikisi-de örän ýokary bolsa, zarýad berijilik kuwwaty zarýad çäginden geçilmegine garamazdan peselýär.
Smartfonlara zarýad bermegiň häzirki usullarynyň köpüsi ilkinji 50% sygymyň ýokary kuwwatda, 30%-iň orta we 20%-iň pes kuwwatda zarýad almagyny göz öňünde tutýar. 
Häzirki zaman akkumulýatorlarynyň köpüsinde çişme ýa-da ýanma meselesi ýok, ýöne käwagtlar şeýle ýagdaý ýüze çykýar. Bu tehnologiýanyň ýakynda gurluşlaryň haýsynda peýda boljakdygy häzirlikçe belli däl.

17.07.2024 14:13
5286

Joby Aviation-nyň wodorodly aerotaksisi ilkinji uçuşynda 800 km gowrak aralygy geçdi

Joby Aviation kompaniýasynyň wodorodly aerotaksisi synag uçuşyny üstünlikli amala aşyrdy. Aerotaksi 841 km rekord aralygy geçdi diýip, Engadget habar berýär. Aerotaksiniň öwrüliş platformasy bolan alty hereketlendirijisi...

14.07.2024 09:50
3906

Alymlar 3D printerde gözüň perdesini çap etdiler

Germaniýanyň Karlsrue Tehnologiýa institutynyň alymlary göz perdesini 3D çap etmegiň usulyny oýlap tapdylar. VisioPrinTech-iň tehnologiýasy hassanyň sütün öýjüklerinden alnan biosyýany ulanýar. Şeýle hem alymlar...

14.07.2024 09:47
4497

Amerikan startapy kömürturşy gazyndan iýmitlik ýagy döretdi

Savor amerikan başlangyjy kömürturşy gazyny iýmitlik ýaga öwürýän tehnologiýany döretdi. Täze usul gazylyp alynýan ýangyjy gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy  kybap uglerody gaýtadan işlemäge esaslanýar diýip, New...

11.07.2024 18:41
6190

Wirtual hakykatda duran ýeriňde ylgamak üçin täsin aýakgaplar hödürlendi

Iňlis-amerikan startapy Freeaim wirtual hakykatda hereket etmek üçin özboluşly VR Shoes aýakgaplaryny hödürledi. Häzirki wagtda diňe korporatiw müşderileri üçin elýeterli bolan täze önüm elektrik rolikli konkileriň...