Striming hyzmatlaryna abunaçylaryň sany 1 milliarddan geçdi

Striming hyzmatlaryna abunaçylaryň sany 1 milliarddan geçdi

2020-nji ýylda onlaýn wideo hyzmatlaryna abuna ýazylanlaryň sany dünýäde 1,1 milliarddan geçdi. Ýyllyk ösüş bolsa 26 göterime deň boldy diýip, «BCS Express» habar berýär.

Häzirki wagtda dünýä güýmenje bazary 68,8 milliard dollara ýetdi, bu bolsa 2019-njy ýyldakydan 23 göterim köpdür. Diňe Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda abunaçylaryň sany ýylyň dowamynda üçden bir essä golaý artyp, (32%) 308,6 milliona ýetdi.
Sanly güýmenje bazaryndaky ösüş kinoteatrlaryň ýapylmagy sebäpli dünýädäki kassa ýygymlarynyň azalmagynyň öwezini bölekleýin dolýar.
Pandemiýa sebäpli öz gezeginde dünýä teatry we öý güýmenje bazary geçen ýyl 80,8 milliard dollar bolup, 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 18% azaldy.
2020-nji ýylda "Netflix"-iň 200 milliondan gowrak abonenti bardy, ýaňy-ýakynda bolsa “Disneý+”-yň müşderileriniň sany 100 milliondan geçdi.
Holliwud kompaniýalary hem bu däbe eýerip, geçen ýyl has köp serial goýberdiler - ýagny 537 serial surata düşürildi, bu bolsa bir ýyl öňküden 381 birlik tapawut edýär.
Ýurtlarda köpçülikleýin sanjym edilýändigine garamazdan, adamlar kinoteatrlara gitmäge howlukmaýarlar. Şonuň üçin hem kinoteatrlaryň maliýe netijeleri we paýnamalaryň bahalary entek kadaly ýagdaýa gelmedi.