BMG: ýazyň gelmegi koronawirus çärelerini gowşatmak üçin sebäp däl

BMG: ýazyň gelmegi koronawirus çärelerini gowşatmak üçin sebäp däl

Demirgazyk ýarym şarda howanyň ýylap başlamagy COVID-19-a garşy göreşde hüşgärligi gowşatmak, örtükden ýüz öwürmek we syýahat etmek üçin sebäp däldir diýip, Bütindünýä meteorologiýa guramasynyň hünärmenleri duýdurýar. Olar koronawirus pes temperaturada has uzak ýaşaýan bolsa-da, onuň ýaýrama dinamikasynyň, esasan, meteorologiki şertler bilen däl-de, seresaplylyk çäreleri bilen baglanyşyklydygyny belleýärler diýip, news.un.org habar berýär. Bütindünýä meteorologiýa guramasynyň iş topary howa şertleriniň we howanyň hiliniň COVID-19 pandemiýasyna edýän täsiri baradaky ilkinji dokladyny çykardy. Onda howa we klimat şertleriniň, şol  sanda ýaz paslynda demirgazyk ýarym şarda temperaturanyň ýokarlanmagynyň wirusyň öňüni almaga gönükdirilen çäreleri gowşatmak üçin sebäp däldigi aýdylýar.
Sebäbi pandemiýanyň ilkinji ýylynda ýyly möwsümde we ýyly sebitlerde hem ýokanç tolkunlary bellige alyndy, şonuň üçin munuň şu ýazda we tomusda gaýtalanmazlygyna kepil ýok.
Umuman, dokladda möwsümiň respirator wirusly ýokançlaryň ýaýramagyna täsir edýändigi bellenilýär. 
“COVID-19-a sebäp bolýan SARS-CoV-2 wirusynyň barlaghana gözlegleri wirusyň sowuk, gurak şertlerde we ultrabenewşe şöhlesiniň pes derejesinde uzak ýaşaýandygyny delillendirýän maglumatlara getirdi. Şeýle-de bolsa, bu gözlegler häzirlikçe meteorologiki şertleriň wirusyň ýokuşma depginine göni täsir edýändigini görkezmedi” – diýlip, dokladda aýdylýar.
Deslapky maglumatlara görä, ýaramaz howa hili hem COVID-19-dan ölüm derejesini ýokarlandyrýar, ýöne wirusyň ýaýramagyna täsir etmeýär.