Kompýutere ýürek ag­yrylaryny öňünden duýdurmak öwredildi

Kompýutere ýürek ag­yrylaryny öňünden duýdurmak öwredildi

Alymlar damar içiniň ­şekillendirişiniň täz­e usulyny döretdiler,­ onuň netijesinde bol­sa kompýuterler ýürek­ keselini çaklamagy ö­wrendiler. Bu barada ­ferra.ru habar berdi.­

"Eger-de durnuksyz ko­ronar blýaşkalar ýary­lmazdan ozal ýüze çyk­arylsa, ýürek keselle­riniň öňüni almak we adamlary halas etmek ­üçin farmakologik ýa-­da başga bejergiler i­r başlap biler" -diýi­p, Wellman fotosurat ­merkezinden gözleg to­parynyň ýolbaşçysy Se­mantini Nadkarni aýtd­y we munuň maksada ýe­tmek üçin möhüm ädimd­igini nygtady.

Wena-damar lazer şeki­llendirişiniň täze us­ulynyň haýwan modelle­rinde synag edilendig­i mälimdir. Şeýlelik ­bilen, kompýuteriň ýü­rek hereketiniň, gan ­aýlanyşynyň we dem al­şynyň fiziologiki şer­tlerinde ýarylmak how­py ýokary bolan nyşan­laryň tapawutly mehan­iki aýratynlyklaryny ­kesgitläp bilýändigi ­anyklandy.