Ispaniýa dört günlük iş hepdesine geçip başlar

Ispaniýa dört günlük iş hepdesine geçip başlar

Ýakyn geljekde Ýewropa dört günlük iş hepdesine geçip biler we muny ilki bolup ispanlar başlar diýip, «The Guardian» ýazýar.

Bu başlangyç Mas Pais partiýasyna degişli bolup, bu pikir Ispaniýanyň hökümeti tarapyndan goldanyldy. Gazetiň habar berşi ýaly, häzirlikçe gürrüň synag taslamasy barada barýar. Birinji basgançakda synaga her kim gatnaşyp biler diýip, çeşme belleýär.
Ähli zat netije berse, bütin ýurtda meýletin tertipde 32 sagatlyk iş wagtyna geçiler. Işgärler zähmet haklaryny ýitirmezler we kärhanalaryň maliýe çykdajylary ýurduň býujetinden öwezi doldurylar.
Şeýlelikde, birinji ýylda ýitirilen girdejiler üçin öwezini dolmaklyk doly bolar, ikinji ýylda serişdeleriň ýarysy, üçünjisinde - üçden bir bölegi býujetden tölener. Häzirlikçe iki ýüz töweregi kärhana taslama gatnaşmaga isleg bildirdi.
“Mas Pais” başlangyjynyň esasy sebäbi ispanlaryň, statistikalara görä, işe Ýewropanyň ortaça görkezijisinden has köp wagt sarp etmegi we muňa garamazdan, işiň hiliniň - zähmet öndürijiliginiň pes bolmagydyr.
Hünärmenleriň köpüsi, synag üstünlikli bolsa, beýleki Ýewropa ýurtlary hem Ispaniýanyň tejribesine eýerip biler diýip hasaplaýarlar. Galyberse-de, ÝB-de hepdede dört gün işlemek baradaky teklipler ýygy-ýygydan eşidilýär.