Dünýäde ekizleriň sanynyň has köpelýändigi hasaba alyndy

Dünýäde ekizleriň sanynyň has köpelýändigi hasaba alyndy

Derňew dünýäde has köp ekiz çaganyň dünýä inýändigini görkezdi. 1980-nji ýyllardan bäri şeýle çagalaryň sany üçden bir esse köpeldi. Indi dünýä inen her 42-nji çaga ekiz bolýar diýip, ferra.ru habar berdi.

Alymlar munuň birnäçe sebäbiniň bardygyny öňe sürdüler. Birinjiden, köpeliş lukmançylygy has elýeterli boldy. Onuň serişdeleriniň arasynda IVF (in vitro tohumlandyrma), ýumurtgalygy höweslendirmek we emeli tohumlandyrmak usullary bar. Ikinjiden, köp ýurtda adamlar giç çaga dogrup başladylar. Enäniň ýaşynyň ulalmagy bilen, ekizleriň dogulmak ähtimallygy ýokarlanýar diýip hasaplanýar.
"Populýarnaýa mehanikanyň" pikiriçe, ekizleriň sany Ýewropa ýurtlarynda, Demirgazyk Amerikada we Aziýada köpeldi. Mysal üçin, 1980-nji ýyllardan bäri Demirgazyk Amerikada ekizler 71% köp doglup başlady.
Esasan dizigotik ekizleriň, ýagny dürli ýumurtgalykdan bolan çagalaryň sany köpeldi.