Braziliýa koronawirus bilen kesellänleriň sany boýunça dünýäde ýene-de ikinji orna çykdy

Braziliýa koronawirus bilen kesellänleriň sany boýunça dünýäde ýene-de ikinji orna çykdy

Braziliýa SARS-CoV-2 koronawirusy bilen kesellänleriň sany boýunça ýene-de ikinji orna çykdy. Bu görkeziji boýunça ol Hindistandan öňe geçdi we häzir diňe ABŞ-dan yzda barvar diýlip, Braziliýanyň Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan neşir edilen maglumatlarda aýdylýar. Bu barada Regnum habarlar agentligi habar berýär.

Soňky bir günüň içinde ýurtda ýüze çykarylan koronawirus ýagdaýy 85 663 san ýokarlanyp, 11 363 380-e ýetdi. COVID-19 bilen ýogalan syrkawlaryň sany boýunça-da, Braziliýa ABŞ-dan soň ikinji ýerde durýar. Bir günde olaryň sany 2216 san ýokarlanyp, 275 105 adama ýetdi. Bu görkeziji eýýäm üç gün bäri 2 müňden ýokary. Bir gün öň 2233 ölüm ýagdaýy hasaba alyndy, ondan öňki gün – 2286. 
Kesel statistikasyna görä, geçen hepde kesel görkezijisi (421 604 kesel ýagdaýy) we ölüm sany (10 104 adam ýogalan) boýunça Braziliýa üçin rekord derejeli boldy. 
Braziliýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň garamagyndaky Oswald Kruz ylmy-barlag birleşigi mart aýynyň başynda tutuş ýurt boýunça epidemiýa ýagdaýynyň ýaramazlaşýandygyny belledi. Onuň maglumatlaryna görä, dünýäde koronawirus ýokanjy sebäpli ýogalanlaryň 10%-den gowragy Braziliýanyň paýyna düşýär.