Gazagystanda bahar baýramçylygy “Көрісу күні” bellenilýär

Gazagystanda bahar baýramçylygy “Көрісу күні” bellenilýär

Şu gün, 14-nji martda gazaklarda “Көрісу” baýramy bellenilýär. “Көрісу” terjime edilende “görüşmek” diýmekdir. Bu gün ýaşaýjylar birek-biregi baharyň başlanmagy bilen gutlap, ýagşy arzuwlary aýdýarlar, ýaşululary sarpalaýarlar. Bu gadymy däp diňe Gazagystanyň günbatar sebitlerinde saklanyp galypdyr. 

Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew hem Gazagystanyň halkyny bahar baýramçylygy “Көрісу күні” bilen gutlady.

- Gadymy däp boýunça, bu gün ýaşlar ululara salam berýärler. Ak pata alýarlar. Adamlar birek-birege ýagşylyk arzuw edýärler. Bu hakyky abadançylygyň, jebisligiň we agzybirligiň baýramy – diýip, Kasym-Žomart Tokaýew ýazdy. Bu barada news.mail.ru belleýär.

Gadymy döwürlerden bäri 14-nji marty gazaklar täze ýylyň başy hasaplaýarlar. Gadymy döwürlerde, ýagny gazaklar diňe çarwa maldarçylygy bilen meşgullananda, ýazda gije-gündiziň deňleşýän gününden bir hepde öň olar mallaryny sanapdyrlar we uzak dowam eden gyşyň gutarandygyna begenip, biri-biriniňkä myhmançylyga barypdyrlar, ýitgilerdir mallaryň sanynyň artmagyny maslahatlaşypdyrlar, şeýle-de Nowruza taýýarlyk görüpdirler. Bu däp diňe Atyrau, Mangistau, Günbatar-Gazagystan sebitlerinde, Aktýubinsk sebitiniň käbir ýerlerinde saklanyp galypdyr, ýurduň beýleki sebitlerinde beýle däp ýok.