Russiýada möhletinden öň pensiýa çykmak düzgünlerine üýtgeşmeler girizildi

Russiýada möhletinden öň pensiýa çykmak düzgünlerine üýtgeşmeler girizildi

Russiýada mugallym, lukman, uçarman we ýangyn söndüriji ýaly kärleriň eýeleri üçin möhletinden öň pensiýa çykmak düzgünleri ýönekeýleşdirildi. Degişli resminama RF-iň Hökümet Baştutany Mihail Mişustin gol çekdi. Bu barada lenta.ru ýetirýär.

Resminamada bellenilişi ýaly, bu kärdäki adamlaryň zähmet stažyna okuw hem-de goşmaça hünär bilim alan döwri hem goşular. Hökümetde nygtaýyşlary ýaly, şol döwürde işgärleriň iş orunlaryny we zähmet haklaryny saklap galmagy, iş berijileriň bolsa, şol döwür üçin pensiýa ätiýaçlandyrmasyna hökmany salgytlary geçirip durmagy zerurdyr.
Mundan öň, lukmanlaryň we mugallymlaryň zähmet stažyna diňe işlän döwri, zähmete wagtlaýyn ukypsyzlyk döwri, her ýylky we goşmaça zähmet rugsatlary, göwreli zenanyň işe girişmek döwri degişli edilýärdi.