"Google Translate"-de lukmançylyk görkezmeleriniň terjimesi howply bolup çykdy

"Google Translate"-de lukmançylyk görkezmeleriniň terjimesi howply bolup çykdy

Täze barlag «Google Translate»-iň lukmançylyga degişli görkezmeleri terjime etmek üçin henizem laýyk däldigini görkezdi. Terjimeler köplenç halatda nädogry, hatda howply bolup çykdy diýip, pcnews.ru habar berdi.

Barlagyň awtorlarynyň belleýşi ýaly, näsagyň gan suwuklandyryjyny wagtynda içmezligi ýa-da tersine, aşa köp içmegi üçin bir ýalňyşlyk ýeterlikdir. Bularyň hemmesi iň soňunda adamyň tiz kömek ulagynda äkidilmegi bilen tamamlanyp biler.
ABŞ-nyň federal kanunlary lukmançylyk edaralaryndan iňlisçe gürlemeýän hassalar üçin görkezmeleriň terjime edilip berilmegini talap edýär. Emma iş ýüzünde hassahanalar köplenç zerur bolanlara beýle terjimeleri hödürläp barmaýarlar. Şunuň ýaly-da lukmanlar, köplenç, “Google Translate”-den peýdalanýarlar.
Gözlegiň awtorlary gaýragoýulmasyz kömek bölüminiň "Google Translate" tarapyndan ýedi dile terjime edilen 400 görkezmesine baha berdiler. Terjimäniň takyklygy 80% -den geçdi. Bu-da erbet däl, ýöne görkezmeleriň takyklygy dilden-dile üýtgedi. Mundan başga-da, terjimeçi howply ýalňyşlyklar goýberýär. Elbetde, käwagt terjime gaty gülkünç hem çykýar diýip, çeşme belleýär.