Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna 300-den gowrak dalaşgär bar

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna 300-den gowrak dalaşgär bar

Norwegiýanyň Nobel komiteti 2021-nji ýylyň Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna 329 dalaşgäri hasaba alandygyny habar berdi diýip, golosameriki.com belleýär.

Osloda ýerleşýän bu gurama taryhda şu ýylyň dalaşgärleriň sany boýunça üçünji orunda durýandygyny aýtdy. 2016-njy ýylda rekord sany 376 dalaşgäre ýetdi. Şu ýyl dalaşgärleriň arasynda 234 adam we 95 gurama bar. 

“Bu Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna halkara derejesinde uly gyzyklanmanyň bardygyny görkezýär. Şeýle-de, bu dünýäde çözülmedik birnäçe dawalaryň, uruşlaryň we adam hukuklary bilen bagly meseleleriň bardygyny hem görkezýän bolsa gerek” – diýip, Norwegiýanyň Nobel komitetiniň sekretary Olaw Nýolstad belledi.  

Komitet dalaşgärleriň sanawyny mälim etmeýär. Ýöne belli bolan dalaşgärleriň arasynda ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Tramp, giýewsi Jared Kuşner we Kuşneriň Ak öýde orunbasary Awi Berkowis bar. Olar Ysraýyl bilen birnäçe arap ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary kadalaşdyrmak barada ylalaşyk gazanmakda alyp baran hyzmatlary üçin bu baýraga dalaşgär görkezildi.
2021-nji ýylyň laureatlary oktýabr aýynda yglan ediler.