Türkmen alabaýynyň baýramy resmi taýdan döredildi

Türkmen alabaýynyň baýramy resmi taýdan döredildi

Türkmenistanda Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramy her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen bilelikde belleniler.
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy bilen bilelikde Türkmen alabaýynyň baýramynyň ýokary derejede guramaçylykly bellenip geçilmegini üpjün eder.
Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri Türkmen alabaýynyň baýramynyň dabaraly ýagdaýda bellenip geçilmegine ýardam berer.
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine Türkmenistanyň Adalat ministrligi bilen bilelikde Permandan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlap, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.