Gökdepe etrabynda 600 baş bedew üçin niýetlenilen täze athana gurlar

Gökdepe etrabynda 600 baş bedew üçin niýetlenilen täze athana gurlar

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde 600 baş bedew üçin niýetlenilen athananyň gurluşygy meýilleşdirilýär. Umumy meýdany 15,4 gektara barabar bolan bu toplumda tohum bedewleri idetmek hem-de ahalteke bedewleriniň häsiýetli aýratynlyklaryny ylmy esasda öwrenmek üçin ähli zerur şertler dörediler. 

Meýilleşdirilen toplumyň taslamasyny wise-premýer E.Orazgediýew iş maslahatynyň barşynda döwlet Baştutanynyň garamagyna hödürledi. Şeýle hem wise-premýer şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň Mary welaýatynda geçirilýändigini nazara alyp, Mary atçylyk sport toplumynyň durkuny döwrebaplaşdyrmak boýunça meýilleşdirilen işler barada hasabat berdi we ýerine ýetiriljek işleriň gerimine degişli birnäçe çyzgylary we taslamalary görkezdi. 
Gurbanguly Berdimuhamedow meýilleşdirilen gurluşyk we döwrebaplaşdyryş işleriniň bellenilen möhletlerde geçirilmegi, olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm üns berilmelidigine ünsi çekip, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.