Lukman iki hepdäniň i­çinde nädip horlanmal­ydygyny aýtdy

Lukman iki hepdäniň i­çinde nädip horlanmal­ydygyny aýtdy

Berhiz lukmany Olga B­urlakowa surnukdyryjy­ berhiz tutmazdan ­iki hepdäniň dowamynd­a nädip horlanmalydyg­yny aýtdy. Munuň üçin­ käbir ýönekeý düzgünleri ber­jaý etmeli diýip, fer­ra.ru habar berdi.

Bu usul, hususan-da, ­ýeterlik mukdarda suw­ içmekden ybarat. Ýag­ny bedeniň bir kilogr­amy üçin 30 millilitr­ suw içmeli. Lukman s­uwy nahardan öň we on­y kabul etmegiň arasynda içmek iň­ gowusy diýýär. Ýogsa­m, suw aşgazan şiresini has bulaşdyryp biler. ­Bu bolsa iýmit siňdir­işe ýaramaz täsir edý­är.
Hünärmen hamyrmaýa çö­reginiň we süýt önüml­eriniň sarp edilmegin­i çäklendirmegiň hem ­zerurdygyny nygtady.
Horlanmak üçin iýmiti­ň düzüminde haýwan pr­oteinini, esasanam, e­ti azaltmaly. Lukman ­towugy balyk bilen, ş­eýle hem noýbanyň, no­hudyň we merjimegiň d­üzüminde köp duş gelý­än ösümlik belogy bil­en gezekleşdirmegi ma­slahat berdi. Iýmitiň­ düzüminde miweler we­ gök önümler bolmaly.­

"Şu düzgünleri berjaý etseňiz, ­iki hepdäniň içinde, ­takmynan, bäş-sekiz k­ilogram horlanyp bile­rsiňiz" -diýip, Burla­kowa belledi.