Ulagdan ýüz öwren britanlara pul tölener

Ulagdan ýüz öwren britanlara pul tölener

Birleşen Korollygyň hökümeti daşky gurşawy has hapalaýan awtomobilleriň eýelerine ulaglaryndan ýüz öwrüp, jemgyýetçilik ulaglaryndan, welosipedlerden, elektroskuterlerden, karşeringden ýa-da taksiden peýdalansalar, 3 müň funt sterling (4,2 müň dollar) töläp başlar diýip, “The Times” gazeti habar berdi. Muny TASS agentligi ýetirýär.

Ýollardaky dykyny azaltmak we howanyň hilini gowulandyrmak boýunça hökümet tarapyndan goldanýan sürüji maksatnamasy şu ýazda Kowentri şäherinde başlar. Töleg degişlilikde, 2016-njy we 2006-njy ýyla çenli konweýerden çykan dizel we benzin hereketlendirijileri bolan awtomobilleriň eýelerine hödürlener. Maksatnama iki ýyl üçin niýetlenip, möhlet tamamlanandan soň onuň netijeliligine baha berler.
Birleşen Korollygyň ulag ministrliginiň maglumatlaryna görä, 2014-nji ýyl bilen deňeşdirilende, britaniýalylar hususy awtomobilleri 11% köp ulanyp başladylar.
Welosiped we pyýada hereketi meselesi boýunça haýyr-sahawat guramasynyň başlygy Ksawýe Braýsyň aýtmagyna görä, Beýik Britaniýada her ýyl ýurduň ykdysadyýetine milliardlarça dollara düşýän kömürturşy gaz zyňyndylarynyň göwrümine iň uly goşant awtomobilçileriň paýyna düşýär.