Alymlar önelgesizligiň ýene bir sebäbini ýüze çykardylar

Alymlar önelgesizligiň ýene bir sebäbini ýüze çykardylar

Hytaýly alymlar hapa howanyň önelgesizlige düýpli derejede täsir edýändigini anykladylar. Olaryň bu babatdaky gözlegleri “Environment International” neşirinde çap edildi diýip, ferra.ru habar berdi.

Bu barlag Pekin uniwersitetiniň üçünji hassahanasynyň reproduktiw lukmançylyk merkeziniň alymlary tarapyndan geçirildi. Olar göwrelilige ýetip bilmeýän jübütleriň, takmynan, 30%-iniň düşündirip bolmajak häsiýetli önelgesizliginiň bardygyny bellediler. Olaryň pikiriçe, bu keseliň beýleki faktorlarynyň arasynda daşky gurşawyň hapalanmagy hem bolup biler.
Barlag 12 aýlap hapa howaly ýerde ýaşan aýallaryň arassa howaly ýerlerde ýaşanlar bilen deňeşdirilende, önelgesizlik ähtimallygynyň 20% ýokarlanandygyny ýüze çykardy.