Ýapon alymlary saç dökülmegine garşy göreşmegiň täze usulyny tapdylar

Ýapon alymlary saç dökülmegine garşy göreşmegiň täze usulyny tapdylar

Ýapon alymlary sütün öýjükleriniň kömegi bilen saç dökülmesine garşy göreşmegiň täze usulyny tapdylar. Bu barada health.sm.news habar berdi.

Ýaponiýaly barlagçylar topary sütün öýjüklerinden saç follikulasynyň täze görnüşini döretdiler. Olaryň esasy wezipesi, hatda saçlar doly düşüp gutaran hem bolsa, täzeden ösüp bilmek ukybydyr. Bular barada “Nature Scientific Reports” ylmy žurnalynda beýan edildi.
Adamyň saçynyň ösmeginiň döwürleýin, ýagny siklleýin hadysadygy anyklanyldy. Düşen saçlaryň ýerine ir-u-giç täze, sagdyn saçlar  çykmaly. RIKEN biologiki ulgamlaryň dinamikasy boýunça barlag merkeziniň täze işläp taýýarlamasynda bu aýratynlyk gaýtadan döredildi, şonuň üçin geljekde ony derini bejermek üçin ulanmaga rugsat berler.
Häzirki wagta çenli bu tehnologiýany diňe syçan sütüklerinde we murtlarynda barlamak başartdy. Ýöne ýakyn wagtda alymlar dökülen saçlary dikeltmegiň täze usulynyň kliniki synaglaryna adamlarda başlamak üçin hyzmatdaş tapmagy meýilleşdirýärler.