Smartfonuň kamerasyny kiçeltmegiň we kämilleşdirmegiň usuly tapyldy

Smartfonuň kamerasyny kiçeltmegiň we kämilleşdirmegiň usuly tapyldy

Häzirki zaman smartfonunyň kamera optikasy 4-7 linzadan durýar. Linzalaryň köp bolmagy öndürijilere hromatiki aberrasiýa (şekiliň gyralarynda reňk gatlagy) ýa-da obýektiwiň distorsiýasy (suratdaky göni çyzyklaryň egri görünmegi) ýaly meseleleriň öwezini dolmaga mümkinçilik berýär. Ýöne linzalary biri-biriniň üstünden ýerleşdirmek kamera modulynyň içinde has köp ýer talap edýär. Şonuň üçin smartfonlaryň surat modullary, köplenç, korpusdan çykýar.

Robert Dewlin we Federik Kapasso tarapyndan döredilen Metalenz başlangyjy optika meselesiniň başga bir çözgüdini hödürledi. Bu barada solovei.info habar berýär. Oýlap tapyjylar 1x1 – 3x3 mm aýna plastikasynda gurnalan diňe bir linzany ulanýarlar. Plastina nanogurluşlardan ybarat. Olar ýagtylyk şöhlelerini klassyky bir linzaly ulgamlaryň kemçilikleri aradan aýrylar ýaly derejede egreldýärler. Ýagtylyk mikroskopik derejede dürli diametrli millionlarça tegelek ýaly görünýän nanogurluşlardan geçýär. Nanogurluşlar adaty kameralar üçin häsiýetli bolan, şekiliň hilini peseldýän köp sanly aberrasiýalary kiçeltmek ýa-da ýok etmek işini öz üstüne alar. Işläp düzüjiler täze çemeleşmäniň şekil datçigine has köp ýagtylygy alyp, gönükdirmäge, netijede pes ýagtylykda-da has ýagty we aýdyň şekilleri almaga mümkinçilik berýändigini tassyklaýarlar.
Başlangyç 2021-nji ýylyň ahyryna çenli täze rewolýusion linzaly smartfony çykarmagy wada berýär.