Bill Geýts pandemiýadan soň adamzat üçin iki sany howp barada aýtdy

Bill Geýts pandemiýadan soň adamzat üçin iki sany howp barada aýtdy

Microsoft korporasiýasynyň esaslandyryjysy we eks-ýolbaşçysy Bill Geýts koronawirus pandemiýasy tamamlanandan soň adamzat üçin iki howpuň bardygyny duýdurdy. Bu barada rbc.ru habar berýär.

Geýtsiň aýtmagyna görä, olaryň biri howanyň üýtgemegidir. Onuň pikiriçe, şu sebäpden ölüm derejesi her ýyl ýokarlanar. Işewür bioterrorçylygy adamzat üçin ikinji howp hasaplaýar. 

“Zyýan ýetirmek isleýän kimdir biri wirus döredip biler, bu häzirki ýaly tebigy epidemiýalar bilen deňeşdirilende, munuň bilen ýüzbe-ýüz bolmak ähtimallygynyň ýokarydygyny görkezýär” – diýip, Geýts belledi.

Ýanwar aýynyň ahyrynda telekeçi indiki pandemiýanyň SARS-CoV-2 wirusynyň döredeninden on esse erbet bolup biljekdigini aýtdy.
“Dünýä trillionlary tygşytlamak (we millionlarça ölümiň öňüni almak) üçin milliardlary sarp etmeli. Täze epidemiýalara ýaragly çaknyşyklara ýaly çynlakaý taýýarlanmaly. Saglygy goraýyş pudagyndaky çagyryşlar üçin “dessin jogap” halkara topary ýaly bir zady döretmeli” – diýip, Geýts belledi.