BSGG: Dünýäde COVID-19-yň ýaýrama depgini gowşaýar

BSGG: Dünýäde COVID-19-yň ýaýrama depgini gowşaýar

Dünýäde COVID-19 ýaýrawynyň depgini gowşaýar diýip, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) hünärmeni Mariýa wan Kerkhowe brifingde habar berdi. Muny iz.ru ýetirýär.

“Biz, hakykatdanam, her gün ýüze çykýan kesel ýagdaýlarynyň azalýandygyny görýäris. Bu, ilkinji nobatda, ýurtlaryň keseliň geçiş zynjyryny üzmek hem-de täze hadysalaryň öňüni almak üçin durmuşa geçirýän çäreleri bilen baglanyşykly” – diýip, ol belledi.
“Sanjymlar hem möhüm roly ýerine ýetirýär, ýöne bu häzirki çäreleri ýatyrmaly diýildigi däldir. Köp ýurtlar üçin örän möhüm döwür geldi. 
Başlanan işi dowam etdirmek we çäklendirmeleri aýyrmaga howlukmaçlyk edilmese gowy” – diýip, wan Kerkhowe sözüniň üstüni ýetirdi.
Kerkhowe täze COVID-19 hadysalarynyň sanynyň azalýan ýurtlaryny sanitariýa çäreleriniň berjaý edilişine gözegçiligi dowam etdirmäge çagyrdy.