Awstraliýada lukmançylyk örtüklerinden ýol ýasamagy öwrendiler

Awstraliýada lukmançylyk örtüklerinden ýol ýasamagy öwrendiler

Awstraliýada ýol gurluşygy üçin täze material oýlap tapdylar. Ol kiçijik böleklere bölünen lukmançylyk örtüklerinden we köne binalary ýykmakdan alynýan gaýtadan işlenen betondan ybarat. Bu barada ntv.ru habar berýär.

Oýlap tapyjylaryň habar bermegine görä, örtükler betony has çeýe materiala öwürýär. Ony ýollar we ýanýodalar üçin esas hökmünde ulanmak bolýar.
2020-nji ýylyň dowamynda lukmançylyk örtükleriniň önümçiligi ýüz esse ýokarlandy we häzirki wagtda milliardlarça adam bu gorag serişdelerini dakynmaga mejbur bolýar. Bir gezeklik örtükleri her iki sagatdan çalşyp durmalydygyny nazara alyp, bu önümleriň näçeräk mukdarynyň adamzat tarapyndan talap edilýändigini göz öňüne getirmek mümkin. Şonuň bilen baglylykda, her günde ýüzlerçe million sany zyňylýan örtükleri näme etmelidigi barada sorag ýüze çykýar.
Alymlar dünýäde bir günde 6,8 milliard bir gezeklik örtükleriň ulanylýandygyny hasapladylar. BMG-niň maglumatlaryna görä, olaryň 75%-i zibillere düşýär we dünýä ummanyna ýygnanýar.
Ýol gurluşygy barada aýdylanda,   hasaplamalara görä,  bir kilometr ýol üçin üç million töweregi örtük gerek bolar.
Şeýlelikde, 93 tonna galyndy gaýtadan işlener. Hünärmenler şeýle materialdan ýasalan ýollaryň adatdakysyndan uzak wagtlap hyzmat etjekdigini we 30% arzan boljakdygyny tassyklaýarlar.