Ýaponiýada "aglaýan" äýnek döredildi

Ýaponiýada "aglaýan" äýnek döredildi

Ýapon inženerleri gözýaşa meňzedip suw damjalaryny çykarýan äýnek döretdiler. Ol gaýgy diýlen zat aglamakdan döreýär diýlen çaklamany barlamak üçin oýlap tapyldy diýip, rueconomics.ru habar berdi.

Hatda emeli mimika hem adamyň keýpine täsir edip biler diýlen garaýyş bar. Mysal üçin, ýasama ýylgyryş adamyň keýpini göterip biler. Ylmy barlagçylar şeýle prinsipiň emeli gözýaşlar babatda hem saklanýandygyny ýa-da saklanmaýandygyny anyklamak kararyna geldiler.
Bu täsin äýnekleriň çarçuwasy 3D printerde çap edildi. Oňa elektromagnit klapanlary we pružinli şprisler oturdyldy. Şprisden gaýdýan iki turba burna birikdirildi. Oturdylan platanyň buýrugy bilen klapan açylýar we ondan suw akyp başlaýar. Äýnegiň agramy suwuklyk bilen bilelikde 72 grama barabardyr.
Üstünde işlenip bolnandan soň äýnek iki synagdan geçirildi. Synaga gatnaşanlara bitarap suratlar görkezildi we wagtal-wagtal "gözýaşlar" damdyryldy. Olar suratda ünsi jemlemegi kynlaşdyrdy we diňe bir äýnek dakýanlaryň däl, töweregindäkileriň hem keýpiniň gaçmagyna sebäp boldy.