Türkmenistanyň Prezidenti obasenagat toplumynyň ýolbaşçylarynyň işine nägilelik bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti obasenagat toplumynyň ýolbaşçylarynyň işine nägilelik bildirdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygyny ösdürmek boýunça şu gün geçiren iş maslahatynda obasenagat toplumy boýunça Esenmyrat Orazgeldiýewe wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin berk käýinç yglan etdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde aýdyldy.

Şeýle hem oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri Magtymguly Baýramdurdyýewe wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.
Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýzgeldi Baýjanowa käýinç yglan etdi.
Belläp geçsek, iş maslahatynyň barşynda oba hojalyk pudagynyň 2020-nji ýyl boýunça jemleri jemlenildi. Döwlet Baştutany bu ugurdaky işleriň ýagdaýyna nägilelik bildirdi we ýolbaşçylara degişli görkezmeleri berdi.