Türkmenistanda Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasy döredildi

Türkmenistanda Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasy döredildi

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetiniň ady üýtgedilip, ol Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasy diýlip atlandyryldy. Şeýle hem onuň Düzgünnamasy tassyklanyldy.

Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlar hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine berer.
Bu resminama gymmat bahaly metallaryň we gymmat bahaly daşlaryň dolanyşygy bilen baglanyşykly işleriň guralyşyny has-da kämilleşdirmek maksady bilen kabul edildi.