BSGG türgenlere nobatdan daşary sanjym edilmegine garşylyk bildirdi

BSGG türgenlere nobatdan daşary sanjym edilmegine garşylyk bildirdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) adatdan daşary ýagdaýlar boýunça maksatnamasynyň ýerine ýetiriji direktory Maýkl Raýan türgenlere koronawirusa garşy sanjymy ilkinji bolup etdirmek hukugyny bermezlige çagyrdy. Ol şeýle beýanat bilen metbugat ýygnagynda çykyş etdi diýip, aif.ua habar berdi.

"COVID-19-a garşy sanjymy saglygy goraýyş işgärleriniň, garrylaryň we ilatyň koronawirusa garşy has ejiz bolan beýleki gatlaklarynyň almagy hökmandyr"-diýip, Raýan metbugat ýygnagynda nygtady. Ol häzir waksinanyň has mätäçleri üpjün etmek üçin hem ýeterlik däldigini aýtdy.

Şol bir wagtyň özünde, Raýan munuň Olimpiýa oýunlarynyň iň ýokary derejede geçirilmegine päsgel bermejekdigine ynam bildirdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Halkara Olimpiýa Komitetine we Ýaponiýanyň häkimiýetlerine koronawirusa garşy çäreler barada teklipleri bermegi dowam etmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle hem, ol Olimpiýa oýunlaryny geçirmek ýa-da ýatyrmak baradaky gutarnykly kararyň guramalara degişlidigini belledi.
Tokiodaky Olimpiýa oýunlary 2020-nji ýylyň 24-nji iýulyndan 9-njy awgusty aralygynda geçirilmelidi, emma Halkara Olimpiýa Komitetiniň ýolbaşçylary koronawirus pandemiýasy sebäpli ýaryşy ýatyrmak we bir ýyl yza süýşürmek kararyna geldi. 2021-nji ýylda ýaryş 23-nji iýuldan 8-nji awgust aralygynda geçirilmeli.