Makgregor Habibiň söweşden soňky teswirine jogap berdi

Makgregor Habibiň söweşden soňky teswirine jogap berdi

Konor Makgregor UFC-niň ýeňil agramdaky çempiony Habib Nurmagomedowa jogap berdi.

Öň habar berşimiz ýaly, Nurmagomedow UFC 257-de Makgregoryň Dastin Porýeden ýeňilmegine teswirini beripdi.
Russiýaly türgen Twitter sahypasynda Konoryň ýeňilmegini ony çempion eden toparyny üýtgetmegi hem-de «hakykylykdan üzňelikde» çagalar bilen türgenleşmegi bilen düşündirdi.

«Meniň toparym ilkinji günümden bäri ýanymda. Men hiç zady hem üýtgetmedim. Hemme zat bolşy ýaly. Türgenlere hormat goý. Munuň özi nikabyň arkasynda gizlenýän adamyň häsiýeti. Eger-de ol özüne hormat goýulmaýan teswirlerini almak islese, goý, dolansyn. Men onuň bilen duşuşmaga taýýar» — diýip Makgregor metbugat maslahatynyň barşynda aýtdy, diýip news.sportbox.ru habar berýär.

Ýatlatsak, Dastin Porýe ikinji raundda Makgregory tehniki nokaut bilen ýeňdi.