Habib Makgregoryň Porýeden ýeňilmeginiň sebäbini aýtdy

Habib Makgregoryň Porýeden ýeňilmeginiň sebäbini aýtdy

UFC-niň ýeňil agramdaky çempiony Habib Nurmagomedow UFC 257 turniriniň esasy duşuşygynda Konor Makgregoryň Dastin Porýeden ýeňilmegi barada pikirini paýlaşdy.

— Öz toparyňy üýtgedip, seni çempion derejesine ýetiren türgenleşik ýoldaşlaryňy terk edip, hakyky dünýäden üzňelikde kiçijik çagalar bilen türgenleşseň, ine, hut şular ýaly ýagdaýa duçar bolarsyň — diýip, Nurmagomedow Twitter sahypasynda ýazdy.

Ýatlatsak, Porýe Makgregory eýýäm ikinji raundda nokauta gidirdi. Amerikaly türgen 2014-nji ýyldaky ýeňlişi üçin rewanş aldy.
Söweşden soň Makgregor karýerasyny dowam etjekdigini hem-de 2021-nji ýylda işjeňligini has hem artdyrjakdygyny aýtdy.

«Men uzak wagtlap durgunlykda boldum, hereketsizligi ýeňip geçmek kyn, ine bolany. Aýak urgulary ajapdy, has hem injik töweregine urgy jaý boldy, aýak işini bes etdi. Maňa garaşanym ýaly oňaýly bolmady, emma Dastin ajaýyp türgen».
«Elbetde, men ýene-de oktagona çykaryn. Men diýseň köp zähmet çekdim, eden işime-de guwanýaryn, emma toparyma has gowy wekilçilik etmek isleýärin. Häzir men çagalarym bilen myhmanhanada dynç almakçy, soňam güýjümi dikeltmek isleýärin» — diýip Konor söweş gutarandan soň aýtdy.