Huawei sürüjisiz ulaglar bilen "gürleşýän" ýol döredýär

Huawei sürüjisiz ulaglar bilen "gürleşýän" ýol döredýär

Hytaýda sürüjisiz dolandyrylýan ulaglar bilen işlemek üçin döredilen akylly ýoluň synag bölümi tejribede barlanyp görülýär. Huawei-iň bu babatda alyp barýan işleri hakynda “Bloomberg” habar berýär.

Huawei Hytaýyň Jiangsu welaýatynda dört kilometrlik synag ýolunyň üstünde işleýär. Bu ýoldan sürüjisiz dolandyrylýan awtobuslar gatnar. Bu ýolda enjamlar ulagyň ýagdaýy barada diňe bir bort ulgamyndan däl, eýsem, datçiklerden, kameralardan, radarlardan we beýleki enjamlardan hem maglumat alýarlar. Bu enjamlar ýolda, swetoforlarda we köçe belliklerinde ýerleşdirilipdir. Ulgam sürüjisiz dolandyrylýan uçar bilen hemişe "aragatnaşykda" bolar.
Akylly ýol taslamasy Hytaýda milli derejede goldanýan maksatnama bolup durýar. Hytaýyň hökümeti şeýle infrastrukturany ýol howpsuzlygyny ýokarlandyrmak we onuň netijeliligini artdyrmak üçin ulanmagy maksat edinýärler. Şeýle hem Hytaý 2025-nji ýyla çenli belli bir derejede gözegçilik awtomatizasiýasyna eýe boljak ulaglaryň 50 göterimine çenli satmagy meýilleşdirýär.