Guterriş BMG-niň Baş sekretarlygynyň ikinji möhletine dalaş etmek isleýär

Guterriş BMG-niň Baş sekretarlygynyň ikinji möhletine dalaş etmek isleýär

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş BMG-niň Baş sekretary wezipesine gaýtadan dalaş etmek isleýär, onuň ilkinji bäş ýyllyk möhleti 2021-nji ýylyň ahyrynda tamamlanýar.

“BMG-niň Baş sekretary wezipesinde işleýän ilkinji möhletimiň şu ýylyň ahyrynda tamamlanýandygy sebäpli, men agza döwletler isleg bildirse, BMG-niň Baş sekretary hökmünde ikinji möhlete işlemäge taýýardygymy size habar bermek isleýärin” – diýip, ol BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň başlygyna iberen hatynda ýazdy. Resminama TASS tarapyndan getirilýär.

Guterriş “BMG-niň özgertmeleriniň üstünde işlemegiň özi üçin uly hormat bolandygyny” belledi.

“Asylly maksatlaryna ýetmek üçin gurama hyzmat etmegimi dowam etdirmek meniň üçin mertebedir” – diýip, ol aýdýar.

Ozal Guterriş özüniň wideo ýüzlenmesinde 2021-nji ýyly koronawirusyň täsirlerinden gutulmagyň ýylyna öwürmäge çagyrdy.