Malaýziýaly oýlap tapyjylar ananasdan dron ýasamagy maksat edinýärler

Malaýziýaly oýlap tapyjylar ananasdan dron ýasamagy maksat edinýärler

Malaýziýada ýerli oýlap tapyjylar sürüjisiz howa ulaglary bolan dronlar üçin bölekleri ýasamakda ananas ýapraklaryndan peýdalanmagy maksat edinýärler. Bu barada "Iotdaily" neşirine salgylanyp, mir24.tv habar berýär.

Ananasyň ýapragyndan dronuň berk gabarasyny - korpusyny ýasap bolýar. Dronuň gabarasynyň elýeterli, arzan materialdan bolmagy onuň öz bahasyny hem ep-esli arzanladar. Mundan başga-da, bu material ekologiýa taýdan arassadygy bilen hem tapawutlanýar.
Şeýle sürüjisiz howa ulagynyň prototipi, takmynan, bir kilometre çenli beýiklige galmaga ukyply. Şeýle hem onuň uçuşynyň dowamlylygy 20 minuda çenli dowam edip biler.
Oýlap tapyjylar, ananas çig malynyň uçar böleklerini ýasamak üçin hem laýyk gelýändigini subut etmek üçin goşmaça material synaglaryny geçirmekçi bolýarlar diýip, çeşme belleýär.