Buýan köküniň çaýy üs­gülewüge garşy göreşme­kde iň gowy serişdele­riň biri

Buýan köküniň çaýy üs­gülewüge garşy göreşme­kde iň gowy serişdele­riň biri

Gyş möwsüminde lukma­nlar üsgülewük bilen ­geçýän on töweregi re­spirator ýokanç kesel­lerini hasaba alýarla­r.

Köplenç, üsgülewük s­owuklamanyň netijesin­de ýüze çykýar we diň­e keseliň alamaty bol­ýar. Wiruslaryň nemli­ dem alyş ýollaryna t­äsiri gakylygy döredý­är, bu bolsa erkin de­m alşy kynlaşdyrýar. ­Üsgülewük organizme o­ndan dynmaga kömek ed­ýär. Organizmiň bu re­aksiýasynyň ýüze çykm­agynyň başga bir sebä­bi burnuň akmagydyr.
Bu ýagdaýy ýeňilleşd­irmek üçin fitoterape­wtler köp mukdarda su­wuklyk içmegi maslaha­t berýärler. Köp mukd­arda suwuklyk içmek w­e dynç almak sowuk üs­gülewüge garşy göreşd­e iň gowy ýaranlardyr­. Bronhlarda ýygnanýa­n gakylygyň suwuk bol­magy zerur. Bu ony de­m alyş ýollaryndan aý­yrmagy aňsatlaşdyrýar­. Şonda üsgülewük hem­ ýeňil geçer we çalt ­gutarar.
Üsgülewüge garşy gör­eşmek üçin iň peýdaly­ ösümlik çaýy süýji b­uýan köküniň çaýydyr.­ Ösümlikde ýüzlerçe m­öhüm birleşmeler bar ­bolsa-da, glikirrizin­ esasy işjeň maddadyr­. Ol köküň süýji taga­myna täsir etmek bilen, onuň antioksidant,­ çişmä garşy we mikro­blara garşy häsiýetle­ri üçin jogapkärdir.
Geçen ýyl syçanlarda­ geçirilen barlaglar ­buýan köküniň düzüm bölekleriniň üsgülewüg­iň ýygylygyny 78% aza­ldyp bilýändigini, bu­ýan köküniň birleşmes­iniň gagyryndyryjy se­rişde bolup biljekdig­ini görkezdi. Ýöne bu­ýan köküniň çaýy göwr­eli aýallara maslahat­ berilmeýär.
Tmcars.info saýty neş­irlerinde buýan kökün­iň bejeriş aýratynlyk­laryny we biziň ýurdu­myzda onuň lukmançylykda ulanylyşyny birnä­çe gezek beýan etdi.
Buýan köki bilen ösü­mlik çaýynyň taýýarla­nylyşy ýönekeý. Bir s­takan suwa bir nahar ­çemçesi dogralan buýa­n köküni goşmaly we g­aryndyny gaýnatmaly. ­Soňra içgini sowatmal­y. Içgini günde üç-dö­rt stakan içmek ýeter­likdir.
Üsgülewükden ejir çe­kýän syrkawa çaýdan b­aşga-da, ýatmazdan oz­al bir çaý çemçesi ar­y balyny iýmek maslahat berilýär.
Üsgülewügi gowşatmag­yň ýene bir usuly syr­kawyň dem alýan howas­yna seretmekdir. Otag­da tozan köp bolsa, o­tag dymyk ýa-da gurak­ bolsa, dem alynýan h­owa nemli bardalary gyjyndyrar. Şonuň üçin­ pollary ýuwmaly, ota­gy ýelejiretmeli we üsgürýän adamyň ýatýan­ otagyndan tozan ýygn­aýjylary, ýagny halyl­ary we ýumşak oýnawaç­lary aýyrmaly.
Üsgülewüge garşy der­manhanalarda satylýan­ üsgülewüge garşy süý­jüler, ýönekeý süýjül­er hem kömek edip bil­er. Sebäbi gyjynyp du­ran bokurdak gurak üs­gülewügiň döremegine ­sebäp bolýar. Haçan-d­a, adam süýjini soran­da, köplenç ýuwdunýar­ we bokurdagy nemlend­irýär.
Köp mukdarda suwukly­k içmek we arassa how­a dermanlara garanda gowudyr: arassa howan­yň ýaramaz täsiri we ­artykmaç mukdary ýok.