Türkiýede Afroditanyň 2500 ýaşly ybadathanasy tapyldy

Türkiýede Afroditanyň 2500 ýaşly ybadathanasy tapyldy

Türk alymlary we arheologlary biziň eýýamymyzdan öňki döwre degişli bolan 35 sany ilatly nokady tapdylar, olaryň 16-sy täze daş asyry döwrüne degişli diýip, Anadolu agentligine salgylanyp, Sputnik gullugy ýetirýär.

Alymlar Izmirdäki Urla, Çeşme we Seferihisar etraplarynyň bir bölegini öz içine alýan 1600 inedördül metr meýdany gözden geçirenden soň, gadymy sosial-ykdysady gurluşyň subutnamalaryny ýüze çykardylar.

"Ýerüsti gözlegleri wagtynda Afroditanyň miladydan öňki VI asyra degişli  ybadathanasyny ýüze çykardyk. Şol döwürde Afrodita medeniýeti giňden ýaýrapdy. Munuň özi tolgundyryjy we täsir galdyryjy açyş" -diýip, gazuw-agtaryş işlerine ýolbaşçylyk edýän Mimar Sinan uniwersitetiniň hünärmeni Elif Koparal aýtdy.

Şeýle hem, ol ybadathananyň ilkinji yzlarynyň 2016-njy ýylda tapylandygyny belledi. Koparal bikanun hazyna awçylary tarapyndan abanýan howpa we taryhy ýadygärlikleriň şäherleşmegi meselesine ünsi çekdi. Onuň aýtmagyna görä, gözleg topary arheologik hazynalary goramak üçin ýerli ýaşaýjylar bilen hyzmatdaşlyk edipdir.