Hünärmen antifrizi çalşylandan soň awtoulagyň näme üçin gyzýandygyny aýtdy

Hünärmen antifrizi çalşylandan soň awtoulagyň näme üçin gyzýandygyny aýtdy

Sowadyjy suwuklygy çalşylandan soň awtoulagyň gyzyp başlamagynyň birnäçe sebäbi bar. Aşa gyzmagyň netijesinde motoryň hatardan çykmak ähtimallygy ýokarlanýar diýip, car.ru belleýär.

Motoryň hatardan çykmagy silindriň kellesiniň deformasiýasy, silindrleriň degmesi, içlikleriň (wkladyşlaryň) sypyp aýlanmasy we ş.m. ýaly ýagdaýlarda ýüze çykyp biler.
Sowadyjy suwuklyk çalşylandan soň gyzmagyň iň köp ýaýran sebäbi ulgamda ýeliň petiklenmegidir. Ýagny, sowadyş ulgamynyň bir ýerlerinde kowulmaly howanyň dykyny emele gelýär. Munuň üçin sowadyş ulgamynyň şaha turbasyny iň ýokary nokatda aýyrmak we antifriz guýmak ýeterlikdir.
Ikinjiden, motoryň gyzmagy sowadyjy suwuklygyň mukdarynyň ýeterlik däldigi bilen baglanyşykly ýüze çykyp bilýär. Käwagt sowadyjy suwuklyk çalşylanda antifriz derejesine görä guýulýar, ýöne awtoulag işlemezden ozal ulgamy sordurmak ýatdan çykarylýar. Bu ýagdaýda sowadyş ulgamyndan howa çykýar we giňeldiş gaby boş bolýar.
Sowadyjy suwuklygyň hiliniň pes bolmagy hem motoryň aşa gyzmagyna sebäp bolup biler.
Şeýle hem, hatardan çykma radiator gapagynyň näsazlygy sebäpli hem ýüze çykyp bilýär. Antifriziň giňeldiş gabyna girýän gapagynda kanallar dykylýar. Bu bolsa gapagy ýuwmak ýa-da çalyşmak bilen bejerilýär.
Gyzmagyň köp duşýan sebäpleri sowadyjy ýelpewajyň näsazlygy ýa-da antifriz çalşylandan soň termostat zerarly hem ýüze çykyp biler. Sebäbi termostat tötänleýin dykylyp bilýär, şonda suwuklyk kiçijik tegelekde aýlanýar diýip, hünärmenler belleýär.