Inženerler zyýansyzlandyryjy serişde sepýän bilezik döretdiler

Inženerler zyýansyzlandyryjy serişde sepýän bilezik döretdiler

Amerikaly startapçylar we inženerler tüýs pandemiýa döwri üçin niýetlenen üýtgeşik bilezik döretdiler. Bu ykjam enjam her gün galtaşylýan hapa üstlerdäki wiruslardan özüňi goramaga kömek edýär diýip, uainfo ýazýar.

Bilezik silikon kemerjik bilen berkidilen pürküji çüýşeden ybarat bolup, onuň ululygy, takmynan, “Apple Watch” bilen deňdir. Bilezigiň düwmesine basanyňyzdan soň, bir ýarym metre çenli aralyga üç sekuntlap zyýansyzlandyryjy serişde sepilýär.
Çüýşede 40 gezek dagy ulanmak üçin ýeterlik mukdarda zyýansyzlandyryjy serişdäniň barlygy habar berildi. Bilezigi döredijiler onuň dükanlarda we beýleki döwlet edaralarynda işleýän ellerini hem-de ulanýan gurallaryny çalt we ýygy-ýygydan zyýansyzlandyrmaly bolýan adamlar üçin has zerur boljakdygyna ynanýarlar.