Wideo oýunlary döredijileriň girdejisi kino we sport pudagynyň girdejilerinden öňe geçdi

Wideo oýunlary döredijileriň girdejisi kino we sport pudagynyň girdejilerinden öňe geçdi

COVID-19 pandemiýasynyň netijesinde wideo oýunlar girdejileri boýunça kinodan we sportdan öňe geçdiler. Bu barada Interfaks agentligi habar berýär.

IDC kompaniýasynyň analitikleriniň hasaplamagyna görä, wideo oýunlarynyň girdejisi 2020-nji ýylyň jemi boýunça 20% ýokarlanyp, 179,7 milliard dollara barabar bolar. Şol bir wagtyň özünde, 2019-njy ýylda global kino pudagynyň girdejisi ilkinji gezek 100 milliard dollara ýetdi, dünýäniň sport pudagynyň girdejisi bolsa 2020-nji ýylyň jemi boýunça 75 milliard dollar bolar.
Koronawirus pandemiýasy bu iki pudaga zyýanly täsirini ýetirdi, wideo oýunlar pudagyna bolsa wirus tersine ýardam etdi, netijede ösüş iki belgili boldy. 2021-nji ýylda ýokanja garşy sanjymyň ýaýrajakdygyna garamazdan, hünärmenler täze nesliň oýun konsullarynyň çykmagy sebäpli pudakda işjeň ösüş dowam eder diýip hasaplaýarlar.
Wideo oýunlarynyň pudagy soňky birnäçe ýylda smartfonlaryň täze mümkinçilikleri bilen bagly hem yzygiderli ösýär. Şeýle gajetlerdäki oýunlardan gelýän girdejiniň ösüşine Hytaý uly goşant goşar diýlip çaklanylýar, global mobil oýunlary pudagynyň girdejileriniň bolsa ýyllyk aňlatmasynda 24% ýokarlanyp, 87,7 milliard dollara ýetmegine garaşylýar.