Ýaponiýa kosmosa agaç hemrasyny uçurmagy meýilleşdirýär

Ýaponiýa kosmosa agaç hemrasyny uçurmagy meýilleşdirýär

Ýaponiýanyň Kioto uniwersiteti we Sumitomo Forestry kompaniýasy dünýädäki ilkinji agaç hemrasyny 2023-nji ýylda uçurmagy meýilleşdirýändigini mälim etdiler. Şeýle-de, gurluşyk we desgalar üçin agaç materiallaryny açyk kosmosda ulanmak meselesi öwrenilýär. Bu barada “Nikkei Asia” neşirine salgylanmak bilen rg.ru habar berýär.

Şeýle hemrany döretmek meýilnamasy barada kosmiki enjamy taýýarlamak üçin agaç ösüp ýetişmeli tohumlaryň ekiliş dabarasynda habar berildi. Taslamany işläp düzüjiler agaç korpusyň elektromagnit tolkunlaryny ýa-da Ýeriň magnit meýdanyny bökdemeýändigini, munuň hemrada antenalary we beýleki duýgur mehanizmleri ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýandygyny düşündirýärler.
Mundan başga-da, agaç hemra orbitadan çykyp, Ýere gaçyp başlanda, ol zyýanly maddalary çykarmazdan we planetanyň üstüni galyndylar bilen hapalamazdan atmosferanyň dykyz gatlaklarynda doly derejede ýanar.
Taslamany döredijiler önümçiligiň bahasyny arzanlatmak we daşky gurşawa ýetirilýän zyýany azaltmak maksady bilen ekstremal şertlerde agaçdan peýdalanmak tehnologiýalaryny mundan beýläk-de ösdürmegi göz öňünde tutýarlar.