Balkan welaýatynda täze howa menzili gurlar

Balkan welaýatynda täze howa menzili gurlar

Täze howa menzili Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň dolandyryş merkeziniň golaýynda ýerleşýän Jebel şäherçesinde gurlar. Onuň gurluşygy üçin Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan halkara bäsleşik yglan edildi. Bu barada ORIENT habar berýär.

Ondan öň, ýurdumyzyň deňizýaka sebitinde Hazaryň kenaryndaky "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndan uzak bolmadyk ýerde — Türkmenbaşy şäherinde döwrebap halkara howa menzili guruldy.
Belläp geçsek, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, Gyýanly şäherçesinde polietilen we polipropilen öndürmek boýunça gazhimiýa toplumy we ş.m. ýaly ýurdumyzyň nebit we gazy gaýtadan işleýän iň uly kärhanalary Balkan welaýatynda ýerleşýär.

Sebitde senagatyň intensiw ösmegi ulag infrastrukturasynyň döwrebaplaşdyrylmagyny talap edýär. Şonuň üçin täze howa menziliniň gurluşygy sebitiň durmuş-ykdysady ösüşiniň güýçlenmegine möhüm goşant bolar.