2021-nji ýylda Türkmenistandan Russiýa mümkin bolan ýörite uçuşlaryň senesi yglan edildi

2021-nji ýylda Türkmenistandan Russiýa mümkin bolan ýörite uçuşlaryň senesi yglan edildi

2021-nji ýylyň 25-nji we 30-njy ýanwarynda Türkmenistandan Russiýa iki ýörite uçuş meýilleşdirilýär. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçisi A.Blohin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin geçirilen onlaýn-brifingde bu barada habar berdi.

“Häzirlikçe Russiýa Federasiýasynyň hökümeti bilen ylalaşyk bar: 25-nji we 30-njy ýanwar” – diýip, diplomat belledi.

Ýatlap geçsek, şu ýylyň 25-nji dekabrynda hem ýörite uçuşy guramak meýilleşdirilýär. Bu uçuş, esasan, häzirki wagtda Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan Russiýanyň raýatlaryny, şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji belgili buýrugy esasynda Russiýa Federasiýasyna girmegine rugsat berlen daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryny alyp gider.
Ilçi ähli uçuşlaryň Türkmenabatdan gurnaljakdygyny mälim etdi we gitmek isleýänleriň köpüsini alyp gitmegiň başartjakdygyna umyt bildirdi.